image-top

Školení

- nová koncepce soukromého práva
- struktura a systematika zákona, inspirační zdroje
- základní zásady obecně
- hlavní změny nového zákona (obecná část, absolutní majetková práva, relativní majetková práva)
- návaznost nového zákoníku na další právní předpisy
- struktura a systematika zákona
- terminologie
- základní zásady
- výkladová pravidla
- právní úprava osob
- právní skutečnosti
- právní osobnost a svéprávnost
- způsoby nabytí svéprávnosti (zletilost, uzavření manželství, přiznání svéprávnosti)
- zásahy do svéprávnosti (omezení svéprávnosti) a jejich podmínky
- podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat
- osoba blízká (právnická osoba jako osoba blízká)
- nezvěstnost, domněnka smrti
- ochrana osobnosti člověka
- základní principy nové úpravy
- ustavení a vznik právnické osoby
- zrušení, přeměna, zánik a likvidace právnické osoby
- nová koncepce jednání právnických osob
- korporace (spolky)
- fundace (nadace a nadační fondy)
- ústavy
- nové pojetí právního jednání
- výklad právních jednání
- náležitosti právních jednání
- následky vadného právního jednání (zdánlivé právní jednání a nová koncepce neplatnosti)
- nová koncepce relativní neúčinnosti právních jednání (odporovatelnost)
- uzavírání smluv
- nové pojetí věci v právním smyslu, základní principy věcných práv
- veřejné seznamy věcných práv
- vlastnické právo a držba
- právo stavby
- věcná břemena (služebnosti a reálná břemena)
- zástavní právo a zadržovací právo
- držba – pojetí, dělení, nabývání a pozbývání, ochrana
- pojetí a obsah vlastnického práva
- omezení vlastnického práva
- ochrana vlastnického práva
- nabývání a pozbývání vlastnického práva včetně nabývání od neoprávněného
- spoluvlastnictví a společné jmění
- základní principy věcných práv k věci cizí
- právo stavby
- věcná břemena (služebnosti a reálná břemena)
- zástavní právo
- nová koncepce zajištění a utvrzení dluhu (věcné a osobní prostředky zajištění)
- zástavní právo
- zadržovací právo
- zajišťovací převod práva
- ručení
- dohoda o srážkách ze mzdy
- smluvní pokuta, uznání dluhu
- základní principy nové právní úpravy
- nové pojetí jednotky a společných částí nemovité věci
- vznik jednotky a právní dispozice s ní
- práva a povinnosti vlastníka jednotky
- společenství vlastníků jednotek a základní principy jeho rozhodování
- zrušení bytového spoluvlastnictví
- nové principy dědického práva
- dědické tituly (dědická smlouva, závěť, zákon)
- zřeknutí se dědického práva, odmítnutí dědictví, vzdání se dědictví
- pořízení pro případ smrti (závěť, dědická smlouva, dovětek)
- odkaz
- zákonná posloupnost
- obecné vymezení obligací
- základní principy smluvních obligací
- nové instituty obecné části obligačního práva
   - předsmluvní odpovědnost (culpa in contrahendo)
   - neúměrné zkrácení (laesio enormis)
   - těžkosti po uzavření smlouvy (hardship)
   - lichva
   - úroky a úroky z prodlení
   - záloha a závdavek
- vymezení spotřebitele
- spotřebitelské smlouvy
- prodej zboží v obchodě
- obchodní podmínky ve vztahu ke spotřebiteli
- smlouva o zájezdu
- vybrané příklady ochrany spotřebitele (např. zakázaná ujednání v zástavních smlouvách)
- nová koncepce a systém závazků ze zákona
- náhrada škody za zaviněné protiprávní jednání
- objektivní odpovědnost za škodu
- nová koncepce bezdůvodného obohacení
- jednatelství bez příkazu
- upotřebení cizí věci k prospěchu jiného
- základní principy smluvního práva v nové úpravě
- koupě a darování
- dílo
- péče o zdraví
- nájem obecně
- nájem bytu a domu
- nájem prostoru sloužícího podnikání
- podnikatelský pronájem věcí movitých
- nájem dopravního prostředku
- pacht obecně
- zemědělský pacht
- pacht závodu
- manželské právo (uzavírání manželství, neplatnost a neexistence manželství)
- vztahy mezi manžely
- rozvod manželství
- určování a popírání rodičovství
- vztahy mezi rodiči a dětmi (rodičovská odpovědnost, výživné)
- náhradní rodinná péče, osvojení

 

ZPĚT NAHORU
SDÍLEJ TUTO STRÁNKU
facebook
google